Studieteam 'Kunst in Schuytgraaf' :   LaSalle   /   Lucas Verweij   /   HW Werther
GGN-gen generator
Geheugen / Geluk / Natuur
voorwoord uitgangspunten vinex-identiteit kunst, openbare ruimte utilitaire voorz. communicatie supervisor opdrachten

Drie kunstopdrachten

Er worden drie kunstopdrachten uitgeschreven voor drie kunstenaars die zelf een interdisciplinair team samenstellen. De drie teams krijgen een algemene opdrachtomschrijving, een specifieke opdrachtomschrijving en een titel mee. De drie titels van de drie opdrachten zijn: Geheugen-generator, Geluk-generator en Natuur-generator.


Opdrachtomschrijving algemeen

Voor alle drie de teams gelden de in het studieplan uitgewerkte uitgangspunten. De kunst moet op verschillende niveaus geïntegreerd worden in de wijk en moet gekoppeld worden aan utilitaire voorzieningen (reeds bestaande, geplande of nieuw te ontwikkelen). De kunstenaars moeten een interdisciplinair team samenstellen voor het project aan de hand van de gestelde specifieke opdrachtomschrijving. Desgewenst kunnen ze ad hoc verbanden aangaan en het team aanvullen met wisselende leden. De teams worden geacht procesmatig te werken en aan te sluiten bij bestaande en geplande processen. Zij dienen aan te haken bij of samen te werken met bestaande instanties en groepen die aan Schuytgraaf werken. De teams moeten artificiële, toekomstgerichte invullingen van de opdrachten genereren en gebruik maken van hedendaagse media en technische mogelijkheden. De teams worden geacht rekening te houden met de gegeven doelgroep en participatie mogelijk te maken. De teams moeten mogelijkheden inbouwen voor groei en verandering (updaten, recyclen, transformeren). Zij dienen beheer en planningsuitspraken in hun project op te nemen. De teams moeten samenwerken met een supervisor en in overleg met de supervisor extra geld generen.


Opdrachtomschrijving specifiek

1. Geheugen-generator

Ontwikkel en realiseer een Geheugen-generator voor Schuytgraaf. Deze moet richting geven aan het toekomstige geheugen en de toekomstige archeologie van Schuytgraaf. Het betreft een op de toekomst gerichte corporate identity voor de wijk, rekening houdend met de hoop en beleving van de bewoners en gebruikers.

Dit project moet een koppeling tot stand brengen tussen echte gebeurtenissen, verhalen en herinneringen van bewoners in Schuytgraaf en kunstmatige events en fictieve componenten. De kunstmatige gebeurtenissen en fictieve verhalen of dingen moeten zo gekozen en ingezet worden dat ze de intensiteit van de beleving van de bewoners van Schuytgraaf kunnen verhevigen en daardoor het toekomstige geheugen mede vormgeven.

Door aan te haken bij de bestaande PR plannen van de gemeente, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars etc. vormen deze de eerste voedingsbodem voor de generator. Het project fungeert tevens als PR voor het hele kunstenplan. De bedoeling is dat de Geheugen-generator zo de steeds veranderende identiteit van Schuytgraaf weergeeft en meebepaalt welke richting deze opgaat. Een van de media die de Geheugen-generator gaat ontwikkelen en gebruiken is een internet site van Schuytgraaf.

Mogelijke ingangen:
Aansluiten bij de bestaande archeologische gebieden in Schuytgraaf.
Een stijlgids voor Schuytgraaf.
Een productlijn / een logo / een geur / een kleurenplan.
Naamgeving / straatnaambordjes / bewegwijzering.
Verhalen verspreiden of laten ontstaan via radio en tv.
Schuytgraaf tijdschrift.

Mogelijke teamleden:
Kunstenaar
PR-persoon
Informaticus / programmeur
Futuroloog / archeoloog / cultuurhistoricus / socioloog
Persoon uit mode / design / styling
(Afhankelijk van project)

Mogelijke aandeelhouders / participanten / parents:
Gemeente / provincie / rijk
Projectontwikkelaars
Kabelexploitant
Lokale omroep
Internet service provider
Stadsarcheoloog
Winkeliers
Horeca
Architecten
Woningbouwvereniging
Aannemers
Bouwmarkten
Notarissen
(Afhankelijk van project)

Planning en beheer:
Start: Zo snel mogelijk, o.a. in verband met aansluiting op reeds bestaande en geplande PR. Het toekomstige geheugen van Schuytgraaf wordt nu al gevormd.

Duur: 2 jaar ontwikkeling en begeleiding door het team. Daarna voor onbepaalde tijd doorbouwen door de bewoners / de participanten / de generator.

Beheer: Na 2 jaar ontstaat er een zelforganiserend, zelfgenererend systeem, al dan niet met een systeembeheerder.

Extra budgetten:
Aansluiten bij bestaande PR-budgetten.
Sponsoring particuliere belanghebbenden (kabelexploitant / lokale omroep / internet service provider).
Subsidie provincie / rijk / Mondriaanstichting.
(Afhankelijk van project)

Bijzonderheden:
Sommige onderdelen kunnen updatebaar zijn.

2. Geluk-generator

Ontwikkel en realiseer een Geluk-generator voor Schuytgraaf. Deze moet richting geven aan het geluksgevoel van de bewoners d.m.v. nieuw te ontwikkelen diensten. Het betreft een op de toekomst gerichte service, een extra voor de wijk, rekening houdend met de specifieke Vinex-leefsituatie, en tegemoetkomend aan het ideaal van de hedendaagse Vinexbewoner.

Dit project moet een koppeling tot stand brengen tussen bestaande diensten in Schuytgraaf en ‘wishful living’ van de bewoners. De nieuwe diensten moeten zo gekozen, ingezet en vormgegeven worden dat ze de bewoners van Schuytgraaf kunnen behagen en verwonderen en daardoor het toekomstige geluk in Schuytgraaf mede vormgeven.

Door aan te haken bij één of meer van de bestaande diensten, kunnen deze als voedingsbodem dienen voor deze generator. (Zie de lijst met utilitaire voorzieningen.)

Mogelijke ingangen:
Aanhaken bij transport van personen, goederen of informatie.
Bestaande regelgeving doorbreken (b.v. iets mogelijk maken, dat alleen in Schuytgraaf mag).
Winkels of zorgcentra activeren tot een extra service.
Opzetten van een nieuwe specialiteit binnen een bestaande dienst.
Koppeling van belangen (b.v. een nagelstudio in de Bijenkorf).

Mogelijke teamleden:
Kunstenaar
Iemand van bestaande dienstverlening in Schuytgraaf
Iemand van winkeliers / horeca
Marketing-persoon / econoom
Socioloog
(Afhankelijk van project)

Mogelijke aandeelhouders / participanten / parents:
Gemeente / provincie / rijk
Projectontwikkelaars
Woningbouwvereniging
Winkeliers / bouwmarkten / tuincentra
NS / busbedrijven / taxibedrijven
Horeca
Zorgcentra
(Afhankelijk van project)

Planning en beheer:
Start: Zo snel mogelijk.

Duur: 2 jaar ontwikkeling en begeleiding door het team. Daarna voor onbepaalde tijd doorbouwen door de belanghebbenden.

Beheer: Afhankelijk van project door een overheid of particuliere ontwikkelaar / winkelier / bedrijf. De Geluk-generator is na 2 jaar een zelforganiserend, zelfgenererend systeem.

Extra budgetten:
Aansluiten bij bestaande budgetten voor dienstverlening.
Sponsoring particuliere belanghebbenden.
Subsidie provincie / rijk / Mondriaanstichting.
Subsidie Ministerie van Economische Zaken.
(Afhankelijk van project)

Bijzonderheden:
Er worden diensten in gang gezet, die verder gedragen moeten worden door belanghebbenden in de wijk. Commerciële aspecten worden hier niet uitgesloten. Zij kunnen de voortgang van het project bevorderen.

3. Natuur-generator

Ontwikkel en realiseer een Natuur-generator voor Schuytgraaf. Deze moet richting geven aan de toekomstige natuur en recreatie in de wijk. Het betreft een nieuwe, op de toekomst gerichte natuur, rekening houdend met de hoop en beleving van de bewoners en gebruikers.

Slechts 60% van het grondgebied van Schuytgraaf wordt bebouwd. De andere 40% is bestemd voor het oude landschap van de Betuwe en nieuwe (kunstmatige) natuurontwikkeling. Dit paradoxale samengaan van én stad én natuur (= níet stad) is de grootste troef van Schuytgraaf. Hoe kan deze paradox zo heftig en effectief mogelijk worden doorgevoerd? Hoe ziet een ruimte eruit die tegelijkertijd maximaal natuur én maximaal stad is? Moet natuur er altijd hetzelfde uitzien? En hoe recreëren wij in de toekomst?

Door aan te haken bij de bestaande landschapsinrichtingsplannen van de gemeente, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars etc. vormen deze de eerste voedingsbodem voor de generator.

Mogelijke ingangen:
Ruimte voor natuur = ruimte voor recreatie.
Alle natuur is kunstmatig, alle natuur is natuurlijk.
Een biotoop creëren.
Relatie tussen privé en openbaar groen.
Relatie met Burgers Zoo.

Mogelijke teamleden:
Kunstenaar
Bioloog / ecoloog
Landschapsarchitect / stedebouwkundige
Recreatie- en vrijetijd-deskundige
Technoloog
(Afhankelijk van project)

Mogelijke aandeelhouders / participanten / parents:
Gemeente / provincie / rijk
Staats Bosbeheer
Natuurmonumenten
Projectontwikkelaars
Technische Universiteit
VVV
(Afhankelijk van project)

Planning en beheer:
Start: Zo snel mogelijk.

Duur: 2 jaar voor de opzet, daarna voor onbepaalde tijd. Dit project heeft tijd nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

Beheer: Door overheid, Staats Bosbeheer, Natuurmonumenten, particuliere ontwikkelaar en/of pretparkexploitant.

Extra budgetten:
Aansluiten bij bestaande budgetten voor inrichting openbare ruimte (groen).
Sponsoring particuliere belanghebbenden.
Subsidie provincie / rijk / Mondriaanstichting.
Subsidie Ministerie van VROM.
Subsidie Ministerie van Economische Zaken.
(Afhankelijk van project)

Bijzonderheden:
Het betreft een langdurig project.